Codigo Tamaño Inserto
BW101 1 pg 1
BW102 2.5 pg 1
BW104 4 pg 1
BW106 6 pg 1
BW108 8 pg 1
BW201 1 pg 1/2
BW202 2.5 pg 1/2
BW204 4 pg 1/2
BW206 6 pg 1/2
BW208 8 pg 1/2
BW301 1 pg 1/3
BW302 2.5 pg 1/3
BW304 4 pg 1/3
BW306 6 pg 1/3
BW308 8 pg 1/3
BW601 1 pg 1/6
BW602 2.5 pg 1/6
BW604 4 pg 1/6
BW606 6 pg 1/6
BW608 8 pg 1/6
BW601 1 pg 1/9
BW602 2.5 pg 1/9
BW604 4 pg 1/9
BW606 6 pg 1/9
BW322 2.5 pg 2/3
BW324 4 pg 2/3
BW326 6 pg 2/3
BW422 2.5 pg 2/4
BW424 4 pg 2/4
BW426 6 pg 2/4
BW112 2.5 pg 1(perforado)
BW114 4 pg 1(perforado)
BW116 6 pg 1(perforado)
BW212 2.5 pg 1/2(perforado)
BW214 4 pg 1/2(perforado)
BW216 6 pg 1/2(perforado)